۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

برادر کوچیک کوچیکه

این که داداش کوچیک کوچیکه، آنقدری بزرگ شده است که بیاید و سراغ کتاب جزوکل را بگیرد، نشانه ای است بر اینکه ای آقا! زمان دارد می گذرد واقعا ها.
حالی بردیم البته...

.